Over welke onderwerpen adviseert de Cliëntenraad?

De WMCZ noemt een aantal onderwerpen dat onder het adviesrecht valt. Ze hebben niet direct te maken met de dagelijkse zorg- en dienstverlening en staan ‘iets verder van cliënten af’:
•Wijziging doelstelling of grondslag;
•Overdragen van de zeggenschap of fusie; samenwerking;
•Opheffing, verhuizing, verbouwing;
•Belangrijke wijziging organisatie;
•Inkrimping of uitbreiding of andere wijziging;
•Benoeming directieleden;
•Begroting en jaarrekening;
•Toelatingsbeleid.

Als de directie een besluit wil nemen dat onder het adviesrecht valt, dan is hij verplicht dat besluit vooraf voor advies aan de raad voor te leggen. De directie mag van het advies van de Cliëntenraad afwijken, maar pas nadat hij dit in een vergadering met de raad heeft toegelicht.

Onderwerpen die direct te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken in de zorginstelling vallen volgens de WMCZ onder het verzwaard adviesrecht:
•Voedingsaangelegenheden;
•Kwaliteitssysteem;
•Vaststellen of wijziging van klachtenregeling;
•Aanwijzen personen belast met opvang en behandeling van klachten;
•Wijziging instellingsbesluit en andere voor cliënten geldende regelingen;
•Benoeming afdelingshoofden;
•Algemeen beleid mb.t.:
- Veiligheid;
- Gezondheid of hygiëne;
- Geestelijke verzorging;
- Maatschappelijke bijstand;
- Recreatiemogelijkheden;
- Ontspanningsactiviteiten.

Als de directie een besluit wil nemen dat onder het verzwaard adviesrecht valt, dan moet hij vooraf advies aan de raad vragen. Als de directie van het advies wil afwijken, dan moet hij dit eerst voorleggen aan een commissie van Vertrouwenslieden. Adviesrecht en verzwaard adviesrecht van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen Cliëntenraad en zorgaanbieder.