Welke rechten heeft een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de WMCZ zijn vastgelegd. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid.

Recht op informatie

De zorgaanbieder (directeurbestuurder) heeft de plicht om de raad alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die voor de raad (cliënten) van belang zijn. Deze informatie moet begrijpelijk zijn en tijdig worden gegeven, zodat de raad zich een mening kan vormen. Raad en directeurbestuurder spreken samen af welke informatie de Cliëntenraad ten minste ontvangt. Daarnaast bepaalt de WMCZ dat de Cliëntenraad ten minste eenmaal per jaar mondeling of schriftelijk, de algemene gegevens moet krijgen over het gevoerde en nog te voeren beleid. Tenslotte stelt de WMCZ dat bepaalde stukken voor alle cliënten ter inzage moeten liggen. De wet noemt onder ander het jaarverslag, notulen en besluitenlijst van bestuursvergaderingen over algemene beleidszaken, het instellingsbesluit en de klachtenregeling.

Als de directie over een bepaald onderwerp een besluit wil nemen, moet hij de Cliëntenraad vooraf informeren over:
•De reden waarom hij het besluit wil nemen;
•De gevolgen die het besluit heeft voor cliënten;
•De maatregelen die naar aanleiding van het besluit worden genomen;
•De alternatieven die hij heeft overwogen.

Recht op overleg

De Cliëntenraad en de directeurbestuurder overleggen regelmatig met elkaar over het beleid. De WMCZ geeft geen regels voor dit overleg. Daarom is het belangrijk dat de directeurbestuurder en de Cliëntenraad daar samen afspraken over maken. Dat gebeurt in de samenwerkingsovereenkomst.

Recht bindende voordracht bestuurslid

De WMCZ geeft de Cliëntenraad het recht om ten minste een persoon voor te dragen als lid van het bestuur/de raad van toezicht van de instelling. De zorgaanbieder moet dat recht opnemen in de statuten van de instelling. Als de voorgedragen persoon beantwoordt aan het profiel van een bestuurslid, mag de zorgaanbieder niet van de voordracht afwijken.

Recht om te adviseren

De WMCZ bepaalt dat de raad het recht heeft om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De raad mag altijd, bij voorkeur schriftelijk, advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige onderwerpen geldt het ‘gewone’ adviesrecht, voor andere heeft de raad verzwaard adviesrecht.