Lidmaatschapsvoorwaarden

Artikel 1 Lidmaatschap

Leden van de STMR Ledenservice en hun gezinsleden, woonachtig op hetzelfde adres, kunnen gebruik maken van de voordelen die het lidmaatschap biedt. Desgevraagd dient een bewijs te worden overlegd waaruit blijkt dat de persoon op hetzelfde adres woonachtig is.

Artikel 2 Ledenpas

De ledenpas wordt eenmalig verstrekt en is tot wederopzegging geldig. Nieuwe leden krijgen na aanmelding een ledenpas toegestuurd met het verzoek tot betaling van het lidmaatschapsgeld over het lopende jaar. De betaling hiervan kan uitsluitend per automatische incasso geschieden. Kortingen worden alleen verleend op vertoon van de ledenpas.

Artikel 3 Lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld wordt ongeacht de inschrijfdatum per kalenderjaar geheven. Het kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de bestuurder van de STMR Ledenservice. Dit wordt gecommuniceerd in de tweede editie van het ledenblad en op de website www.stmr.nl.

Nieuwe leden kunnen uitsluitend per automatische incasso het lidmaatschapsgeld betalen. Dit wordt in het eerste kwartaal geïncasseerd. Bij bestaande leden die nu per factuur betalen, wordt een toeslag van € 2,50 in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen nadat het betalingsverzoek is verzonden.

Wordt het lidmaatschapsgeld niet binnen de gestelde termijn betaald, dan ontvangt men achtereenvolgens een eerste herinnering en een laatste aanmaning. In deze laatste brief wordt de bijdrage verhoogd met € 10 administratiekosten.

Indien geen gehoor wordt gegeven aan de herinneringsmailingen, dan wordt het dossier op enig moment overgedragen aan het incassobureau met bijkomende incassokosten.

Artikel 4 Werkgebied

De diensten van de STMR Ledenservice worden verleend in de regio Rivierenland. Bezoek onze website, www.stmr.nl, voor een volledig overzicht.

Artikel 5 Wijzigingen

Ledenpashouders dienen wijzigingen in adres of tenaamstelling door te geven aan de medewerkers van de klantenservice via telefoonnummer 0900 – 8433 via e-mailadres ledenservice@stmr.nl of schriftelijk via STMR Ledenservice, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 6063, 4000 HB Tiel.

Artikel 6 Looptijd/opzegging

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd tegen de geldende voorwaarden en prijzen. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 1 december van het lopende lidmaatschapsjaar.

De opzegging kunt u sturen naar:

  • STMR Ledenservice
    t.a.v. de ledenadministratie o.v.v. lidmaatschapsnummer
    Postbus 6063, 4000 HB Tiel
  • Of per e-mail naar: ledenservice@stmr.nl  

Bij verhoging van het lidmaatschapsgeld hebben leden de mogelijkheid om voor 1 maart het lidmaatschap op te zeggen. Bij tussentijds opzeggen wordt geen lidmaatschapsgeld teruggestort.

Artikel 7 Slotbepaling

Door lid te worden van de STMR Ledenservice geeft u aan de genoemde lidmaatschapsvoorwaarden te accepteren. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de bestuurder van de STMR Ledenservice.