Alleen ga je sneller, samen kom je verder

 

Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om de eigen regie en de kwaliteit van leven van cliënten op het gebied van zorg en welzijn te blijven verbeteren. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties de afgelopen maanden de toegevoegde waarde van een nadere samenwerking. Na een zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn beide bestuurders tot het voorgenomen besluit gekomen om per 1 januari 2018 juridisch te fuseren. De Raad van Toezicht van beide organisaties hebben het voorgenomen besluit onlangs goedgekeurd.

Bundeling van kracht brengt meerwaarde

De afgelopen maanden onderzochten Vitras en STMR of een fusie de verwachte toegevoegde waarde brengt voor cliënten en organisaties en hoe dit vorm en inhoud kan krijgen. De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat samenwerking een impuls geeft aan de innovatiekracht van beide partijen en zorgt voor een betere borging van continuïteit en kwaliteit van dienstverlening aan cliënten. Een juridische fusie komt naar voren als gewenste samenwerkingsvorm. De afgelopen periode is getoetst of deze vorm haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek heeft geen belemmeringen aan het licht gebracht.

Samen richting 2018

Om per 1 januari 2018 juridisch te kunnen fuseren, bereiden we in 2017 de fusie en de integratie van beide organisaties voor. Daartoe wordt het voorgenomen fusiebesluit in november/december 2016 voorgelegd aan adviesorganen zoals de Ondernemingsraden en Cliëntenraden. Na positieve advies volgt begin volgend jaar de melding/toetsing bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Begin juni 2017 verwachten we de uitspraak van de mededingingsautoriteiten.


Nieuwegein/Tiel, 15 november 2016