Jeugdwet

Afhandeling van klachten in het kader van de Jeugdwet gebeurt door de Onafhankelijke Klachtencommissie via Zorgbelang Inclusief. Bekijk de volledige klachtenprocedure.

Deze klachtencommissie onderzoekt in eerste instantie of het indienen van een klacht kan worden voorkomen door bemiddeling. Daartoe zal een onafhankelijke klachtenbemiddelaar van het Adviespunt Zorgbelang contact opnemen met de cliënt en Santé Partners met de vraag of bemiddeling mogelijk is.

Aan het indienen van een klacht zijn voor de klager geen kosten verbonden.

Het besluit van deze Onafhankelijke Klachtencommissie is niet bindend, maar een zwaarwegend advies aan de klager en aan de RvB van Santé Partners. Binnen vier weken na ontvangst van het oordeel van de Onafhankelijke Klachtencommissie deelt de RvB de klager, aangeklaagde en de klachtencommissie schriftelijk mee of zij het oordeel van de Onafhankelijke Klachtencommissie overneemt en of en zo ja welk besluit zij naar aanleiding van dat oordeel en van eventuele gedane aanbevelingen neemt.

De klacht kan gericht worden aan:

Zorgbelang Gelderland/Utrecht
T.a.v: Voorzitter van de Onafhankelijke Klachtencommissie.
Weerdjesstraat 168  
6811 JH Arnhem