Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Samen met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) vervangt deze de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). In de Wzd staat beschreven dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil in zorg verleend kan worden, als dit nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of een ander ernstig benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. De Wet zorg en dwang en het Besluit zorg en dwang beschermen mensen tegen onnodige onvrijwillige zorg. Het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Bzd), regelt dat onvrijwillige zorg ook mogelijk wordt op andere plekken dan verpleeghuizen waar gedwongen opnames mogelijk zijn. Dus ook in woonzorgcentra, thuis en in dagbesteding, maar wel met extra zorgvuldigheidseisen.  

De wet is van toepassing op alle cliënten van Santé Partners met de grondslag psychogeriatrie of verstandelijke beperking, zowel thuis en binnen de dagbesteding, als binnen onze woonvormen en woonzorglocaties. 

Rechten en plichten en de Wzd
Wanneer u te maken heeft met de Wet zorg en dwang heeft u  een aantal rechten, namelijk:

  • Een wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer u geen wettelijk vertegenwoordiger heeft, kan Santé Partners u ondersteunen bij het aanvragen hiervan.

  • Advies en bijstand van een onafhankelijk vertrouwenspersoon (CVP)

Wanneer er onvrijwillige zorg wordt toegepast, kan een cliëntvertrouwenspersoon u of uw vertegenwoordiger ondersteunen bij vragen betreft de uitvoering hiervan, bij onvrede of bij klachten.
 

Volgens de Wzd mag deze cliëntvertrouwenspersoon niet in dienst zijn bij onze zorginstelling. U kunt contact opnemen met:

Cliëntvertrouwenspersoon
Cliëntvertrouwenspersoon Adviespunt Zorgbelang:
Mw. Tessa Verlaan
- E-mail: tessaverlaan@zorgbelangcvp.nl
- Tel: 06-30378793

Adviespunt Zorgbelang | www.adviespuntzorgbelang.nl
Tel. 088 – 929 40 99

Lees meer over de cliëntvertrouwenspersoon

 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De Wzd schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. Santé Partners is aangesloten bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die  is ingesteld door ActiZ en LOC en door partijen in de gehandicaptenzorg (VGN, Ieder(in), KansPlus en het LSR). De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wet zorg en dwang wordt verleend.

Als u klacht heeft in het kader van de Wet zorg en dwang, dan kunt rechtstreeks contact opnemen met de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg middels de website www.kcoz.nl