Kwaliteit

Certificering

Kwaliteitskeurmerk PREZO
STMR (onderdeel van Santé Partners) is het bezit van het kwaliteitskeurmerk PREZO binnen de zorgsector, namelijk voor de verpleging, verzorging en thuiszorg. Het PREZO keurmerk staat voor PREstaties in de Zorg en is een landelijk breed erkend kwaliteitskeurmerk. De toekenning van dit kwaliteitskeurmerk wordt gedaan door een onafhankelijk en geaccrediteerd instituut, Stichting Perpekt. Het PREZO keurmerk is in 2018 afgegeven voor diverse gemeenten, zoals Houten, Veenendaal, Zeist, Tiel en Maasdriel en daarnaast het woonzorgcentrum Westlede. Ieder jaar worden opnieuw verschillende nieuwe gemeenten getoetst. Binnen het kwaliteitskeurmerk PREZO staan de bewoners centraal, hetgeen goed aansluit bij de visie van Santé Partners!

Met het PREZO keurmerk laat Santé Partners zien dat:
bewoners en cliënten tevreden zijn;
de prestaties vóór deze cliënten structureel verbeterd worden;
Santé partners verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die de branche stelt;
Santé partners een verantwoord ondernemer is die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Voor de begeleiding die geboden wordt binnen het Sociaal Domein (denk aan begeleiding thuis, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk etc.) is voor alle teams het kwaliteitslabel Sociaal Werk behaald. Dit label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect op de dienstverlening voor burgers en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.
Dit kwaliteitslabel biedt opdrachtgevers, stakeholders en cliënten binnen het sociaal domein zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die ze inkopen bij Santé Partners.

Keurmerk Personenalarmering WDTM binnen de zorg
Als laatste beschikt Santé Partners over het WDTM keurmerk Personenalarmering. De personen-alarmering is een eenvoudig hulpsysteem dat het mogelijk maakt om in noodsituaties hulp in te roepen. Dit stelt de cliënt in staat om langer zelfstandig te blijven wonen. Wanneer er onverwacht iets gebeurt, wordt met één druk op de knop van een halszender of polsband, een alarmcentrale ingeschakeld. Er wordt contact gelegd met een medewerker van de meldkamer die de hulpvraag beoordeelt en zonodig hulp inschakelt. Een opgegeven contactpersoon of anders de ambulancedienst, biedt vervolgens hulp. 

Leren en ontwikkelen
Wanneer een keurmerk of label is behaald, blijft Santé Partners niet stilstaan. Het streven is om de geboden zorg dagelijks te blijven verbeteren en van elkaar te leren. Dit geldt voor zowel professionals als voor cliënten. Naast de externe audits, zijn de interne audits hier een voorbeeld van. Bij een interne audit beoordelen teams elkaar en worden de uitkomsten met elkaar gedeeld, eventueel ook met andere teams. Op die manier houden we elkaar scherp!

Brancheorganisaties
Santé Partners is lid van de brancheorganisaties ActiZ, NVVK en Sociaal Werk Nederland. Deze lidmaatschappen bieden veel voordelen als het gaat om het delen van actuele kennis en belangenbehartiging. Santé Partners levert een actieve bijdrage aan de brancheorganisaties door vraagstukken te signaleren en oplossingen te communiceren.


Kwaliteit kleinschalig wonen

Binnen de woonlocaties van Stichting Santé Zorg STMR wordt ernaar gestreefd dat mensen zo gezond, zo zelfstandig en met het gevoel van thuis kunnen leven. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving waar mensen hun leven voort kunnen zetten zoals zij dat gewend zijn, waar hun normen en waarden worden gerespecteerd en men zich prettig voelt. 

Jaarlijks maken we als organisatie, vanuit het kwaliteitskader, het kwaliteitsplan. Hierin beschrijven we onze plannen en speerpunten voor het komende jaar.

Kwaliteitsplan Wonen & Behandeling 2022

Cliënttevredenheidsonderzoek van STMR


Vanaf 2018 rapporteren we elk kwartaal de belangrijkste resultaten en conclusies vanuit cliënttevredenheidsonderzoek van STMR. Dit omvat waarderingen op ZorgkaartNederland, resultaten uit de tussenevaluaties wijkzorg en overige cliënt- en marktonderzoeken die zijn gedaan.

Belangrijkste algemene conclusies

Conclusies
Inhoud
- Zowel STMR scoort met hun tevredenheidsscores boven het sectorgemiddelde (geldt ook voor alle subvragen van ZorgkaartNederland (ZKN)).
- Onze professionals worden deskundig, alert en vriendelijk bevonden. Verbeterpunten liggen veelal op het gebied van communicatie en het (daardoor) leveren van meerwaarde: een extra contactmoment binnen de 6 weken (voor casemanagers), duidelijk aangeven op welk tijdstip men komt en wat mogelijk is, proactief behoeften uitvragen, doorvragen en dit koppelen aan beschikbare diensten van STMR (cross sell).

Proces
- De tussenevaluatie levert ons veel meer (bulk)informatie op dan ZorgkaartNederland (ZKN), mits goed wordt doorgevraagd. Bij ZKN heeft de cliënt nauwelijks behoefte om achteraf toelichting te geven op matige waarderingen.

Zorgkaart Nederland

 

STMR

Kwartaal 1

 

Gemiddeld cijfer

8,8

Aanbevolen door

98%

Aantal waarderingen

58*


 

Gemiddeld cijfer

9,2

Aanbevolen door

100%

Aantal waarderingen

79**

Per 1/7

 

Overall gemiddeld cijfer

8,7

Aanbevolen door

97%

Aantal waarderingen

476

**Door onvoldoende waarderingen voor de woonlocaties in Q1 en Q2 kan dit niet worden geanalyseerd.

Algemene conclusie

- De totaalwaardering is gestegen. Dit geldt ook voor de subvragen; minste stijging is voor de vraag over ‘medewerkers’. Alle scores liggen boven het sectorgemiddelde.
- In het tweede kwartaal zijn meer waarderingen opgehaald.

Conclusie werkgebieden

Wijkzorg
- Belangrijk voor tevredenheid (komt vaker terug): geduldig/de tijd voor je nemen, deskundig, luisteren goed, vriendelijk, respectvol/in zijn of haar waarde gelaten, zoveel mogelijk rekening houden met wensen, afspraken op tijd.
- Er is prettig contact tussen wijkteam, familie en huisarts.
- Het personeel is met name deskundig in wondzorg.
- Cliënten die een lagere (sub)waardering geven, willen niet in contact met ons komen voor een toelichting daarop.

Woonvormen 
Weinig waarderingen ontvangen. Enkelen zijn ontevreden over de overdracht aan invalkrachten door vertrokken of ziek personeel.

Tussenevaluaties

 

STMR Wijkzorg

STMR Woonvormen

Kwartaal 1

 

 

Tevredenheid over ons

8,7

7,8

Aanbevelen 0-10

8,9 (98% geeft 7 of hoger) 7,9 (89% geeft 7 of hoger)

 

1.085

75

Kwartaal 2

 

 

Tevredenheid over ons

8,7

7,9

Aanbevelen 0-10

8,9 (98% geeft 7 of hoger) 8,0 (91% geeft 7 of hoger)

 

1.212

74

De scores voor de wijkzorg blijven stabiel en hoog. Ook de mate waarin wijkzorgcliënten STMR zouden aanbevelen, is groot.

Conclusies/aanbevelingen
Wijkzorg
- Gewenste verbeteringen in de wijkzorg hebben betrekking op de tijden waarop de zorg wordt geleverd en meer continuïteit in de gezichten die hulp bieden.

Woonvormen
Uit de woonvormen komt een iets breder palet aan relevante verbeterpunten:
- Communicatie over de zorg, de wens meer eenheid in de zorg van medewerkers (dichterbij het zorgplan blijven) en meer zorg specifieke wensen/eigen inbreng.
- Met name in het tweede kwartaal: meer vaste gezichten, betrokkenheid en deskundigheid van medewerkers en zelf de zorgtijd kunnen bepalen.

Eerdere onderzoeken uit 2017

STMR houdt cliënttevredenheid thuiszorg met 8,4 op hoog niveau:
Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek thuiszorg 2017 (pdf)
Mantelzorgers waarderen woonvormen STMR met 7,9:
Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek van woonvormen 2017 (pdf)

STMR krijgt ook bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
Download het inspectierapport Elisabeth Hof februari 2018 (pdf)
Download het inspectierapport thuiszorg Tiel januari 2018 (pdf)

Klacht of verbetering

STMR zet zich in om de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.